सेतु समिती नांदेड संचलीत


स्पर्धा परीक्षा आभ्यासिका

प्रवेश निवड चाचणी परीक्षा सन २०१९-२०२०

प्रवेशिका १३/१२/२०१९ पासून २७/१२/२०१९ पर्यंत Close
फिस भरण्याची तारीख १३/१२/२०१९ पासून २७/१२/२०१९ पर्यंत
प्रवेशपत्र डाउनलोड ३१/१२/२०१९ पासून ०४/०१/२०२०   Link
परीक्षा दिनांक 05/01/2020