सेतु समिती नांदेड संचलीत


स्पर्धा परीक्षा आभ्यासिका

प्रवेश निवड चाचणी परीक्षा सन २०१९-२०२०

प्रवेशिका ०२/१२/२०१९ पासून ०९/१२/२०१९ पर्यंत Link
फिस भरण्याची तारीख ०२/१२/२०१९ पासून १०/१२/२०१९ पर्यंत
प्रवेशपत्र डाउनलोड १२/१२/२०१९ पासून १४/१२/२०१९   Link
परीक्षा दिनांक 15/12/2019